OKT 22

den 22 oktober 2021 - den 23 oktober 2021

CEDAW förhör i Geneve

Kategori: Aktiviteter

Följ förhöret mellan 10 och 17
Tryck på kalenderposten för mer information

Nu finns möjlighet för alla intresserade att följa de förhör som den sk
CEDAW-kommittén håller med de stater som ratificerat Kvinnokonventionen.
Sveriges regering har lämnat sin tionde rapport och Soroptimisterna
Sverigeunionen har ställt sig bakom kvinnorörelsens skuggrapport under
samordning av Sveriges Kvinnolobby.  Rapporterna ligger till grund för
förhöret av den svenska regeringen vid ett möte i FN i Géneve den 22
oktober, 10.00-13.00 och 15.00-17.00. Följ förhöret här:
http://www.treatybodywebcast.org/       (tar lite tid att få upp)


Om du vill läsa alla rapporter som Sverige lämnat till CEDAW-kommittén
kan du titta här:
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/Countries.aspx?CountryCode=SWE&Lang=En

Kvinnorörelsens skuggrapport "Kvinnor i Sverige 2021" hittar du här:
https://sverigeskvinnolobby.se/wp-content/uploads/2021/03/KVINNOR-I-SVERIGE-2021_webb.pdf


Gertrud Åström, SIE representant till EWL"