Sverigeunionen av Soroptimistklubbar

Globala målen

Mål 1Avskaffa fattigdom Avskaffa all form av fattigdom överallt
Mål 2Ingen hunger Avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning,
uppnå en bättre kosthållning och främja ett hållbart jordbruk
Mål 3Hälsa och välbefinnande Säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla
människors välbefinnande i alla åldrar.
Mål 4God utbildning Säkerställa inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalité och främja livslångt lärande för alla.
Mål 5Jämställdhet Uppnå jämställdhet, och alla kvinnors och flickors egenmakt.
Mål 6Rent vatten och sanitet Säkerställa tillgång till och hållbar vatten- och sanitetsförvaltning för alla.
Mål 7 Hållbar energi för alla
Säkerställa att alla har tillgång till tillförlitlig, hållbar
och modern energi till en överkomlig kostnad.
Mål 8Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Verka för en inkluderande och långsiktigt hållbar ekonomisk
tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga
arbetsvillkor för alla.
Mål 9Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Bygga upp en motståndskraftig infrastruktur, verka för en 
inkluderande och hållbar industrialisering och främja innovation.
Mål 10Minskad ojämlikhet
Minska ojämlikheten inom och mellan länder.
Mål 11Hållbara städer och samhällen
Städer och bosättningar ska vara inkluderande,
säkra, motståndskraftiga och hållbara.
Mål 12Hållbar konsumtion och produktion
Främja hållbara konsumtions- och produktionsmönster.
Mål 13Bekämpa klimatförändringen
Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa
klimatförändringarna och dess konsekvenser.
Mål 14Hav och marina resurser
Bevara och nyttja haven och de marina resurserna
på ett hållbart sätt i syfte att uppnå en hållbar utveckling.
Mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald
Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av
landbaserade ekosystem, hållbart bruka skogar,
bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka
markförstöringen samt hejda förlusten av biologisk mångfald.
Mål 16Fredliga och inkluderande samhällen
Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar
utveckling, se till att alla har tillgång till rättvisa samt bygga
upp effektiva och ansvarsskyldiga och inkluderande
institutioner på alla nivåer.
Mål 17Genomförande och globalt partnerskap
Stärka genomförandemedlen och återvitalisera det
globala partnerskapet för hållbar utveckling.