Globala målen

målen

Vad klubbar i Sverige gör SIDAN ÄR UTVECKLING!!!

Göteborg-Bohusklubben har olika pågående aktiviteter; försäljning av Enjoy-häften, insamling av mobiler och glasögon, läs mer här!
Luleå Gammelstad har satsat på spisar och utbildning, läs mer här!
Här kommer flera klubbar snart att publicera vad det gör!

Mål 1 Mål 1 : Avskaffa fattigdom
Avskaffa all form av fattigdom överallt.
 Mål 2 Mål 2: Ingen hunger
Avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning,
uppnå en bättre kosthållning och främja ett hållbart jordbruk. 
 Mål 3 Mål 3: Hälsa och välbefinnande
Säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla
människors välbefinnande i alla åldrar. 
 Mål 4 Mål 4: God utbildning för alla
Säkerställa en inkluderande och jämlik utbildning av god kvalitet
och främja livslångt lärande för alla.
Gävle Soroptimistklubb stöttar en barnmorskas utbildning i Nepal, läs mer här!
 
 Mål 5 Mål 5: Jämställdhet
Uppnå jämställdhet, och alla kvinnors och flickors egenmakt. 
 Mål 6 Mål 6: Rent vatten och sanitet
Säkerställa tillgång till och hållbar vatten- och
sanitetsförvaltning för alla.


 
 Mål 7 Mål 7: Hållbar energi för alla
Säkerställa att alla har tillgång till tillförlitlig, hållbar
och modern energi till en överkomlig kostnad.


 
 Mål 8 Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Verka för en inkluderande och långsiktigt hållbar ekonomisk
tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga
arbetsvillkor för alla.

 
 Mål 9 Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Bygga upp en motståndskraftig infrastruktur, verka för en 
inkluderande och hållbar industrialisering och främja innovation.


 
 Mål 10 Mål 10: Minskad ojämlikhet
Minska ojämlikheten inom och mellan länder. 
 Mål 11 Mål 11: Hållbara städer och samhällen
Städer och bosättningar ska vara inkluderande,
säkra, motståndskraftiga och hållbara.


 
 Mål 12 Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion
Främja hållbara konsumtions- och produktionsmönster. 
 Mål 13 Mål 13: Bekämpa klimatförändringen
Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa
klimatförändringarna och dess konsekvenser.


 
 Mål 14 Mål 14: Hav och marina resurser
Bevara och nyttja haven och de marina resurserna
på ett hållbart sätt i syfte att uppnå en hållbar utveckling.


 
 Mål 15 Mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald
Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av
landbaserade ekosystem, hållbart bruka skogar,
bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka
markförstöringen samt hejda förlusten av biologisk mångfald.
 
 Mål 16 Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen
Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar
utveckling, se till att alla har tillgång till rättvisa samt bygga
upp effektiva och ansvarsskyldiga och inkluderande
institutioner på alla nivåer.
 
 Mål 17 Mål 17: Genomförande och globalt partnerskap
Stärka genomförandemedlen och återvitalisera det
globala partnerskapet för hållbar utveckling.