Vad gör vi i Sverige

Jämställdhetsrådet har blivit Sakråd   

I enlighet med regeringens skrivelse Makt, mål och myndighet (skr.2016/17:10) har det tidigare Jämställdhetsrådet omformats till sakråd. Sakråd är ett samlingsbegrepp för den process regeringen initierat i en rad specifika sakfrågor som avser preciserade former av kontakt med det civila samhällets organisationer. Sakrådet bygger på en modell där sakfrågan står i centrum och där organisationer som har särskild kompetens i och perspektiv på den aktuella sakfrågan bjuds in till samtal.” Citat från Regeringskansliets PM 2017-05-03. Sakrådet ligger inom Jämställhetsmyndigheten https://www.jamstalldhetsmyndigheten.se/.

Sveriges Kvinnolobby

Sverigeunionen av Soroptimistklubbar är en av de 47 medlemsorganisationerna i  paraplyorganisationen Sveriges Kvinnolobby. Inger Malm är Sverigeunionens unionskoordinator till Svensk kvinnolobby. 
(Länk till webbsida: http://tinyurl.se/qiascndj)

CEDAW 

Cedaw (The Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women) antogs av FN:s generalförsamling 1979. Internationellt heter den CEDAW men i Sverige kallar vi den Kvinnokonventionen.  

Kvinnokonventionen är en förpliktelse för de stater som ratificerar den. CEDAW -kommittén granskar om staterna uppfyller sina löften. CEDAW-nätverket i Sverige granskar regeringens rapport vart fjärde år och skriver en skuggrapport utifrån de 16 artiklarna i Kvinnokonventionen. 

Hösten 2021 ska Sveriges regering granskas av FN:s CEDAW- kommitté. Inför granskningen har Sveriges Kvinnolobby tillsammans med CEDAW-nätverket tagit fram skuggrapporten Kvinnor i Sverige 2021 med 120 krav. Se Sveriges kvinnolobbys hemsida.

Där finns också ett webbinarium på en dryg timme som sändes på Internationella kvinnodagen 8 mars 2021 där olika experter ger sin bild av hur jämställdheten i Sverige har stannat av.

 

Svenska FN-förbundet

Vi är en ideell organisation och en svensk folkrörelse som arbetar med att föra samman individer och organisationer i ett gemensamt arbete för en bättre värld och för ett starkare och bättre Förenta Nationerna. Vi har tusentals medlemmar som är organiserade i lokalföreningar och distrikt. Vi är dessutom en paraplyorganisation för 84 riksorganisationer som är anslutna till oss som ett stöd för FN-tanken. Genom vår skolverksamhet finns idag även ett 30-tal FN-skolor runt om i landet. 
(http://fn.se/om-oss/)

Vi har en representant på nationell nivå, Inger Wallin.
Rapport mars 2016
Rapport juli 2016
Rapport januari 2017
Rapport juni 2017 - Frågor mitt i sommaren
Rapport oktober 2017 - FN-dagen och sexuellt våld i krigets Kongo-Kinshasa
Rapport november 2018 - Höstrapport från FN-funktionären
Rapport september 2019 - Rapport från FN-funktionären

Projekt

Bekämpa kvinnovåldet Läs mer här!   Solvatten Läs mer på Solvatten-sidan och i The Link

 

Sociala medier

Följ oss på Facebook eller på vår blogg!

 

 

Kandidatuppsats

För dig själv eller andra? En studie om om det är egoistiskt att vara med i en ideell förening.
Läs om varför uppsatsen skrivits, klicka här
Läs själva uppsatsen, klicka här