Sverigeunionen av Soroptimistklubbar

Vad gör vi i Sverige

Jämställdhetsrådet har blivit Sakråd   

I enlighet med regeringens skrivelse Makt, mål och myndighet (skr.2016/17:10) har det tidigare Jämställdhetsrådet omformats till sakråd. Sakråd är ett samlingsbegrepp för den process regeringen initierat i en rad specifika sakfrågor som avser preciserade former av kontakt med det civila samhällets organisationer. Sakrådet bygger på en modell där sakfrågan står i centrum och där organisationer som har särskild kompetens i och perspektiv på den aktuella sakfrågan bjuds in till samtal.” Citat från Regeringskansliets PM 2017-05-03. Sakrådet ligger inom Jämställhetsmyndigheten https://www.jamstalldhetsmyndigheten.se/.

Sveriges Kvinnolobby

Sverigeunionen av Soroptimistklubbar är en av de 47 medlemsorganisationerna i paraplyorganisationen Sveriges Kvinnolobby. Inger Malm är vår representant i Sveriges kvinnolobby. Länk till hemsida

CEDAW 

Cedaw (The Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women) antogs av FN:s generalförsamling 1979. Internationellt heter den CEDAW men i Sverige kallar vi den Kvinnokonventionen.  Kvinnokonventionen är en förpliktelse för de stater som ratificerar den. CEDAW -kommittén granskar om staterna uppfyller sina löften. CEDAW-nätverket i Sverige granskar regeringens rapport vart fjärde år och skriver en skuggrapport utifrån de 16 artiklarna i Kvinnokonventionen. 

Hösten 2021 ska Sveriges regering granskas av FN:s CEDAW- kommitté. Inför granskningen har Sveriges Kvinnolobby tillsammans med CEDAW-nätverket tagit fram skuggrapporten Kvinnor i Sverige 2021 med 120 krav. Se Sveriges kvinnolobbys hemsida.

Svenska FN-förbundet

Sociala medier

Följ oss på Facebook eller på vår blogg!

PROGRAM OCH PROJEKT

Sovatten

SNLA

Orange the world

Omstart