Vad gör vi i Sverige

Jämställdhetsrådet  

Jämställdhetsrådet är ett forum som sedan 1983 samlar särskilt inbjudna representanter för olika organisationer, även politiska partier, på jämställdhetsområdet för informations- och idéutbyte. Rådet träffas fyra gånger per år och lyfter då fram viktiga och aktuella frågor inom jämställdhetspolitiken.
Idag består Jämställdhetsrådet av 56 organisationer eller nätverk och leds av jämställdhetsminister Åsa Regnér. (http://tinyurl.se/-ht5)
Vår representant i Jämställdhetsrådet, Elisabet Kwarnmark, rapporterar. Läs mer här! 


Sveriges Kvinnolobby

Sveriges Kvinnolobby är en partipolitiskt obunden och ideellt verksam paraplyorganisation för svensk kvinnorörelse. Under paraplyet finns 43 medlemsorganisationer som arbetar för att stärka kvinnors position i samhället . (http://tinyurl.se/qiascndj)

Vi har en representant i Sveriges Kvinnolobby, Inger Malm.

Hur ska man stärka kvinnors rättigheter i Sverige - en lista på 36 punkter som skickades till regeringen.
Läs mer här!

CEDAW 

CEDAW (The Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women) är konventionen om avskaffandet av all form av diskriminering av kvinnor och den antogs av FN:s generalförsamling 1979. Internationellt heter den CEDAW men i Sverige kallar vi den Kvinnokonventionen. Syftet med konventionen är att avskaffa alla former av diskriminering av kvinnor och att uppnå kvinnors fulla mänskliga fri- och rättigheter. Kvinnokonventionen är en förpliktelse för de stater som ratificerar den, därför finns ett övervakningsorgan som granskar om staterna uppfyller sina åtaganden. CEDAW-nätverket i Sverige granskar regeringens rapport och skriver en skuggrapport där kvinnors situation i Sverige, på samhällets olika områden, belyses.
I februari 2016 utfrågades Sveriges regering i Genève och med sig hade Kvinnokommittén svenska CEDAW-nätverkets Skuggrapport.

Läs skuggrapporten här! 

 

Svenska FN-förbundet

Vi är en ideell organisation och en svensk folkrörelse som arbetar med att föra samman individer och organisationer i ett gemensamt arbete för en bättre värld och för ett starkare och bättre Förenta Nationerna. Vi har tusentals medlemmar som är organiserade i lokalföreningar och distrikt. Vi är dessutom en paraplyorganisation för 84 riksorganisationer som är anslutna till oss som ett stöd för FN-tanken. Genom vår skolverksamhet finns idag även ett 30-tal FN-skolor runt om i landet. 
(http://fn.se/om-oss/)

Vi har en representant på nationell nivå, Inger Wallin.
Rapport mars 2016
Rapport juli 2016
Rapport januari 2017
Rapport juni 2017 - Frågor mitt i sommaren
Rapport oktober 2017 - FN-dagen och sexuellt våld i krigets Kongo-Kinshasa
Rapport november 2018 - Höstrapport från FN-funktionären
Rapport september 2019 - Rapport från FN-funktionären

Projekt

Bekämpa kvinnovåldet Läs mer här!   Solvatten Läs mer på Solvatten-sidan och i The Link

 

Sociala medier

Följ oss på Facebook eller på vår blogg!

 

 

Kandidatuppsats

För dig själv eller andra? En studie om om det är egoistiskt att vara med i en ideell förening.
Läs om varför uppsatsen skrivits, klicka här
Läs själva uppsatsen, klicka här

Unionens Kalender

Hela unionens kalender Klubbarna Alla klubbars kalendrar