Bekämpa kvinnovåldet

Violence againts women and children

Beskrivning av unionens projekt ”Bekämpa kvinnovåldet” 2015-2016

Varför ?

Inspirerad av Soroptimist International (SI) och den Europeiska Federationen (SIE) har unionsstyrelsen beslutat att under sin mandatperiod ha, ”Bekämpa Kvinnovåldet” som projekt i fokus.  I övriga delar av soroptimistvärlden pågår motsvarande projekt under rubriken ”Defeating violence against women and girls” som förkortas V.A.W. (Violence Against Women)

Tanken är att vi inom detta unionsprojekt ska bli mer synliga som förening i våra kommuner. Det finns all anledning att samverka med andra organisationer och kommunala instanser för att väcka uppmärksamhet kring ämnet kvinnovåld.  Det är i första hand ett opinionsbildande projekt med ambitionen att väcka uppmärksamhet kring attityder och informera om rättigheter och skyldigheter vad gäller kvinnovåldet.  Vi ska inte behöva tveka att det är ”Bekämpa Kvinnovåldet” som gäller. ”Våld i nära relationer” ska bekämpas, men vi är en NGO (non governmental organization) för kvinnor och då kan vi med gott samvete ägna oss åt kvinnofrågor.

Insamlingar till verksamheter är upp till klubben att finna, nationella eller internationella. Internationellt är det stort fokus på implementera lagar som skyddar kvinnor men som inte följs. På Convention i Istanbul i april 2015, fick vi flera uppgifter av våra rapportörer från FN om sådana fall, där kvinnor anmält brott mot befintliga lagar men mötts av arrogans och i vissa fall själva blivit anklagade och dömda. 

HUR ?

Vi Soroptimister förväntas inte vara specialister inom detta område men vi har tillgång till dem. Varje länsstyrelse har sakkunniga och de flesta kommuner också. De som besökte unionsmötet i Kalmar i april fick träffa de två tjänstemän som har dessa uppdrag på länsstyrelsen i Kalmar. Deras presentation finns som bif. dokument på hemsidan under rubriken ”UNIONSPROJEKT”. De flesta kommuner har kvinnojourer, dessa fungerar olika, får olika bidrag etc. En del kan vara bra att samarbeta med, många klubbar gör det redan, andra inte. För att inte riskera att bli betraktade som moralister är det viktigt att ta hjälp av sakkunniga, som kan lagarna, för att arbeta med dessa frågor. Det är ju det enda vi kan hålla oss till som avgör vad som är kriminellt eller inte.

VAD ? 

SI har gjort en broschyr om V.A.W. Unionsstyrelsen har bekostat översättning av den till svenska och den kommer inom kort att finnas på hemsidan för nedladdning och ev. tryckas upp.

Under hösten 2015 samarbetar vi med Teater Fryshuset kring teaterföreställningen ”Den Fastspända Flickan”. Ett tiotal klubbar arrangerar detta ihop med en lokal teaterarrangör. Soroptimisternas logga finns på affischen vilket ger medial uppmärksamhet. Kanske finns det då möjlighet att fånga upp presumtiva nya medlemmar.

Under våren 2016 rekommenderas klubbarna att tillsammans med andra organisationer samordna en aktivitet som är tillgänglig för allmänheten med fokus på V.A.W. Soroptimisterna kan arrangera mötesplatsen, bjuda in nätverk, kvinnor och män, pojkar och flickor, skolfolk, svenskar och nyanlända. Det finns ungdomsorganisationer som driver attitydförändringar på skolor och arbetsplatser så förutsättningarna till samarbeta är goda. 

En hjälp i detta arbete är det slutdokument som de nordiska kvinnorörelserna sammanställt efter Nordiskt Forum i Malmö 2014.  I avsnittet ”Våld mot kvinnor och flickor” finns 6 punkter med krav från nordiska kvinnorörelsen på regeringar och myndigheter.

Materialet finns på www.nf2014.org eller www.sverigeskvinnolobby.se där det även kan beställas som tryckt liten pocketbok.

UN WOMEN ger ut en broschyr på svenska med korta texter om ämnet ”Mäns våld mot kvinnor” beställ via www.unwomen.se

Den 25:e varje månad infaller Orange Day, dagen är till för att uppmärksamma och uppmana till totalstopp av alla former av våld mot kvinnor och flickor.  www.unwomen.se/orange-day

På Convention i Istanbul presenterades en idé om ett samarbete med ”White Ribbon” en förening för män som vill bekämpa kvinnovåld och de attityder som skapar våldet.

En aktivitet är att utvärdera klubbarnas erfarenheter av aktiviteter kring projektet på unionsmötet i Växjö i april 2016. Vi kommer att samla alla initiativ, visualisera och sprida informationen med syfte att inspireras av varandras aktiviteter.

Tidsmässigt sträcker sig projektet till 30/9 2016.  Vår ambition är att Soroptimisterna då är mer kända i svenska kommuner och förknippas med att aktivt arbeta med kvinnofrågor i Sverige och i världen och att vi har ökat medlemsantalet och chartrat nya klubbar (medlemsantalet idag är 1240 medlemmar och 53 klubbar).

November 2015/ Catherine Hessel Westling unionspresident 2014-16

president@soroptimistsweden.se.

Informationsmaterial
Projektplan som PDF

VAW-broschyren.pdf

VAW-broschyren för tryckeri.pdf

 

PP-presentation Växjö 2016
Karin Örmon "Kvinnors erfarenhet av våld"

 

Infomaterial från Kalmar 2015
(om Våld i nära relationer med Elisabeth Edberg Karlsson och Camilla Areskog)
Genus och jämställdhet

Mäns våld mot kvinnor