Soroptimistklubbars blogg

Två soroptimister på plats när statssekreterare Pernilla Baralt bjöd in till uppföljningsmöte. Ingegärd Kihlgren (Lidingö soroptimistklubb) samt Sara Nilsson (unionens ena programledare från Luleå Soroptimistklubb).

Publicerat måndag 12 december 2016 kl: 22:22 Sara Nilsson
dec 2016

I februari i år deltog regeringen i dialogmöte med CEDAW-kommittén i Genéve avseende rapporteringsperiod 2006-2016 och kort därefter presenterade kommittén sina rekommendationer till Sverige. Kommittén hade som underlag för dialogmötet den skuggrapport som svenska CEDAW-nätverket tagit fram och där Inge-Gärd Kihlgren och Sara Nilsson bidragit för Soroptimisterna räkning. Det var också dessa två som närvarade vid mötet i Socialdepartementets lokaler i Stockholm.

Statsrådet tackade för skuggrapporten som hen ser som ett viktigt verktyg i arbetet för kvinnors och flickors mänskliga rättigheter. Enligt hen ger CEDAW-nätverket detaljkunskap och tyngd åt arbetet med Kvinnokonventionen som på ett antal plan inte tar några steg framåt. Istället finns det krafter i Europa som i all mening bidrar till att kvinnor och flickor har allt svårare att hävda sina mänskliga rättigheter och detta kan ses i ljuset av de kvinnor och flickor som flyr, lever i flyktingläger eller finns i asylboende i Sverige.

Statsrådet framhåller två så kallade grundbeslut regeringen tagit som bidrar till arbetet med att stärka kvinnor och flickors mänskliga rättigheter. Det första är att regeringen beslutat (13/10) om en strategi för mänskliga rättigheter. Den skall göra arbetet systematiskt och sammanhållet och detta ses som strategiskt viktigt då Sverige vill föregå med gott exempel som medlem i FN Säkerhetsråd. Det andra beslutet är linjen regeringen avser hålla beskrivet i regeringens skrivelse 2016/17: 10 (Makt, mål och myndighet). Där framgår beslutet att inrätta en jämställdhetsmyndighet och däri finns dessutom beskrivningen av den nationella strategin för att arbeta mot mäns våld mot kvinnor.

Mötet inbjöds att skicka med problemformuleringar eller rekommendationer för regeringens fortsatta arbete med Kvinnokonventionen. Nästa formella dialog med CEDAW-kommittén (Genéve) är 2020 men innan dess skall regeringen rapportera hur regeringen arbetar med Kvinnokonventionen avseende asyl och migration, FN resolution 1325 samt kunskapsspridningen av Kvinnokonventionen (2018). 

Jag (Sara Nilsson) valde att föra fram behovet av regeringen att säkerställa konventionens skrivning och arbete och arbetsmarknad. Här valde statssekreteraren att i sitt svar fokusera på behovet att kvinnor med utländsk härkomst måste komma ut i arbetslivet, att de skall få information om deras rättigheter i Sverige med utgångspunkt för Kvinnokonventionen samt vikten av att det arbete vi gör i våra respektive organisationer skall ha en koppling till Agenda 2030 (FN målen). Vidare informerades mötet om att EU kommissionens tema för 2017 är mäns våld mot kvinnor. Under temaåret kommer det att finnas pengar att söka, närmare bestämt sjutton miljoner euro, för att arbeta med temat och detta är något Sverigeunionen kan söka. För klubbarna finns möjlighet till klubbprojekt både att arbeta med mäns våld mot kvinnor, informera om Kvinnokonventionen i största allmänhet men till nysvenskar i synnerhet eller samarbeta med SFI för att möjliggöra att kvinnor kan ta del av undervisningen.

Avslutningsvis tåls att upprepa det Statssekreterare Pernilla Baralt valde att inleda mötet med att säga. Arbetet med Kvinnokonventionen får inte avstanna, inom EU och i resten av världen går det bakåt för kvinnor och flickors mänskliga rättigheter. Vi måste fortsätta kämpa, att kämpa för status quo kan vara en seger i sig. Om vi står stilla riskerar vi backa. Så mina systrar, låt oss fortsätta kämpa. Vi är en röst för kvinnor i världen.

  0 Kommentarer

Föredrag om Kvinnokonventionen och skuggrapporten

Publicerat lördag 22 oktober 2016 kl: 13:05 Karin Vilhelmsson
okt 2016

Onsdagen den 20 oktober träffades Luleå samt Luleå-Gammelstads soroptimistklubbar på Teknikens hus för att där få berättat av Sara Nilsson om CEDAW nätverket, Kvinnokonventionen, varför den behövs samt vad som lyftes fram i skuggrapporten.

Kvinnokonventionen består av 16 huvudartiklar. Sara valde att belysa några av dessa. Föredragen var mycket intressant och Sara visade på ett antal obehagliga sanningar. Det blev väldigt klart för församlingen att det finns en hel del kvar att jobba med i Sverige innan all diskriminering av kvinnor är avskaffat.

En filmsnutt "Tea Consent" på YouTub visar på ett klart och tydligt sätt hur vi borde förhålla oss till viljan att ha sex. Titta gärna på filmen, den är knappt 2 min lång men väldigt talande.

Vi är stolta och glada att tillhöra en organisation som får vara med att arbeta fram en sådan viktig rapport till FN. Skuggrapporten finns att ladda ned på Sveriges kvinnolobby. Lästips.

Vi tackar Sara för detta fantastiska engagemang och mycket intressanta kväll.

Sara Nilsson kvällens föredragshållare.

  0 Kommentarer

Spridning av kunskap om Kvinnokonventionen

Publicerat tisdag 5 april 2016 kl: 10:00 Karin Vilhelmsson
apr 2016

Sara Nilsson, från Luleå Soroptimistklubb,har varit med och skrivit en skuggrapport på regeringens rapport till FN vad som görs för att förhindra alla former av diskriminering av kvinnor.

För att sprida kunskapen om kvinnokonventionen har Sara hållit några föreläsningar för skolklasser i Luleå samt en öppen föreläsning ute på stan. Planerade är ytterligare föreläsning för ett antal universitetsstudenter i Luleå.

Arbete pågår också för att få till ett antal föreläsningar i olika klasser Umeå.

Detta är ett samarbete mellan Luleå soroptimistlkubb, Luleå-Gammelstads klubben, Umeå soroptimistklubb, Luleå FN-förening och Kulturföreningen på initiativ av Luleå Soroptimist klubb

Sara Nilsson Luleå Soroptimistklubb

  1 Kommentarer

Jämställdhetsministern tar emot kvinnorörelsens krav

Publicerat fredag 29 januari 2016 kl: 13:00 Sara Gagge
jan 2016

I onsdags den 27/1 presenteras kvinnorörelsens granskning av hur Sverige lever upp till sina åtaganden i FN:s Kvinnokonvention. Skuggrapporten innehåller 61 krav på åtgärder för att nå jämställdhet inom en rad områden och överlämnas idag till Jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Genom Kvinnokonventionen har regeringen åtagit sig att arbeta för kvinnors rättigheter inom alla områden. Vart fjärde år redovisar regeringen vad de gjort för att genomföra konventionen i Sverige till FN:s Kvinnokommitté. Kvinnorörelsen har granskat regeringens senaste rapport och presenterar idag vår skuggrapport. Trots att Kvinnokonventionen trädde i kraft för mer än 30 år sedan återstår mycket att göra.

- Särskilt brådskande är det att öka kvinnors ekonomiska självständighet. Utrikes födda kvinnor och äldre kvinnor är två grupper som måste prioriteras. Det är också akut att förövare i sexualbrottsfall ställs till svars. Antalet åtal och domar förblir de samma år efter år, trots att anmälningarna av sexualbrott fortsätter att öka, säger Clara Berglund, Generalsekreterare, Sveriges Kvinnolobby

Kicka här för att läsa SkuggrapportenVad krävs för att Sverige ska leva upp till FN:s Kvinnokonvention?” 

  0 Kommentarer

CEDAW - skuggrapport

Publicerat fredag 28 augusti 2015 kl: 19:56 Sara Gagge
aug 2015

Nu är det hög tid att fundera över vad regeringen skriver i sin CEDAW-rapport.  (Convention on Elimination of all kind of Discrimination Against Women på svenska: Kvinnokonventionen).Är det verkligen så som det civila samhället uppfattar det eller tycker vi annorlunda?  Vi skuggar alltså regeringens rapport och tycker till.

Det är det som CEDAW-nätverket nu skall forska i och skriva om i sin skuggrapport till FN:s kvinnokommitté.  I nätverket hittar man bortemot 20 olika organisationer som alla kan bidra med sina erfarenheter och kunskaper i skrivningen av skuggrapporten. 

I juni sammanställde nätverket A List of Issues där de viktigaste synpunkterna avseende alla artiklarna i konventionen togs upp.  Det har kommit svar på dessa från Kvinnokommittén och det är viktigt att dessa följs upp.  Man kan läsa allt från Konventionen, Regeringens 8:e och 9:e rapport till List of Issues och Kommitténs svar på Kvinnolobbyns hemsida www.sverigeskvinnolobby.se.

Vi är 4 Soroptimister, Johanna Richardsson/Malmö. Sara Nilsson/Luleå, Margaretha Feldt/Sotenäs och Inge-Gärd Kihlgren/Sthlm-City, som anmält intresse att vara med och skriva rapporten.  Men – och detta är viktigt - är det någon av er som känner särskilt intresse för eller har mycket kunskap om så tveka inte att skriva och skicka till Johanna Dahlin, Sveriges Kvinnolobby, och ange då tydligt ert namn och att ni är Soroptimist. 

Senast 21 september skall materialet vara hos Lobbyn.

Inge-Gärd Kihlgren för Soroptimisterna i CEDAW-nätverket&nb

  0 Kommentarer