Soroptimistklubbars blogg

Del av ert arbete finns sammanställt i 56 PFR. Tack!

Publicerat fredag 29 december 2017 kl: 11:33 Sara Nilsson
dec 2017

Nu när jag läst igenom alla PFR vill jag dela med mig av något av det jag tagit del av för det ger en känsla av sammanhang och stolthet.

Av de 56 projektrapporterna som ni skickat in är huvuddelen lokala och nationella, en del av ert arbete påverkar kvinnor och flickors liv både hemma och långt borta. Många av era projekt har resulterat i pengar som hjälper på konkreta vis, en del projekt har inte samlat in en enda krona men de har haft stor inverkan på människors liv. Många projekt sker i samarbete med andra organisationer, myndigheter, politiker eller andra soroptimistklubbar (29 stycken) och det är kraftfullt!

 

Jag tänker om oss som en organisation med örat mot marken, en gräsrotsorganisation som inte viker med blicken när samhällets svårigheter kommer inom vårt synfält. Därför kan jag med sådan värme i mitt hjärta ta del av ert arbete med de kvinnor och flickor som genom ert (vårt) arbete får hjälp och stöd. Jag tänker på arbetet som sker för de hemlösa kvinnorna som besöker Klaragården i Stockholm. Där möter de hemlösa kvinnor andra kvinnor som är soroptimister. Soroptimister som vill bidra till att de hemlösa ser på sig själva med andra ögon än vad samhället i övrigt kanske inte gör, som individer med resurser. Eller de soroptimister som i dialog med rektorn för skolan där de verkar, ger stöd till unga kvinnor i behov av extra hjälp att koncentrera sig, bli sedda och få en plats att lära i lugn och ro. En handfull klubbar har valt att rikta sin tid och sin uppmärksamhet mot de kvinnor som flytt till Sverige från krig och terror. Genom att sitta ned tillsammans framför en kopp varm dryck lär de sig om villkoren för dessa kvinnor och kan dela med sig av sin erfarenhet och kunskap om svenska samhället. Avslutningsvis finns det ett antal klubbar som fört fram vår organisation som en organisation som arbetar mot mäns våld mot flickor och kvinnor tillsammans med andra organisationer den 8 mars på Internationella Kvinnodagen. Ni har bidragit till att se våld från fler perspektiv och därmed möjliggjort att fler kan göra ett aktivt val mot våld i sin närhet. Till alla er vill jag säga, i egenskap som unionens ena programledare, tack för ert fantastiska arbete. Ert arbete är kärnan i vår fina organisation, utan ert arbete ingen organisation.

 

Det har gått ut en inbjudan till alla klubbar som heter ”Välkommen till arbetsdag kring soroptimistklubbarnas arbetsformer”. Jag hoppas att alla klubbar har möjlighet att delta med två personer för där kommer vi att arbeta med synen på projekt och vilket stöd ni behöver av unionens, det vill säga unionens programledares arbetsformer.

 

Jag önskar er ett Gott Nytt 2018!

/Sara Nilsson, Tärnaby, 2017-12-29

 

  4 Kommentarer

Sverige vann Women in Sports Prize i Florens Italy!

Publicerat måndag 17 juli 2017 kl: 16:07 Sara Nilsson
jul 2017

Jag deltog på eget initiativ på 21st Congress Soroptimist International of Europé som denna gång hölls i Florens, Italien. Skälet till att det hölls just där är att kongresserna vanligtvis hålls i det land och i den stad vart ifrån presidenten (M. Elisabetta de Franciscis) för europafederationen kommer.

 

Vad innebär verklig skillnad för kvinnor och flickor?

I mars kom en e-post till mig från en guvernör Birgitta Hansson. Hon ville informera om att det gick att nominera en person eller en organisation till ett pris som skulle delas ut under kongressen; Women in Sports Prize. Jag skrev om det i nyhetsbrevet och valde själv att nominera Futebol da´ Forca. Jag hade träffat en av organisationens medarbetare under en av sessionerna jag närvarade vid under CSW61 i New York tidigare i år och blev verkligt inspirerad. Det tog tid och ett nära samarbete med organisationen att få iväg ansökan och under kongressen kunde vi konstatera att nomineringen höll, Futebol da´ Forca och grundaren Cecilia Andrén Nyström vann Women in Sport Prize!! Jag blev så otroligt glad! Nu kan Cecilia och hennes team fortsätta att göra så mycket mera för unga kvinnor och flickors hälsa (fysisk och mental) genom fotboll med vår organisations stöd. Denna gång kunde Soroptimisterna hjälpa unga kvinnor och flickor indirekt genom prisets ekonomiska del om 20 000 sek.

 

Under kongresser lik denna finns det ett smörgåsbord att ta del av hur andra klubbar försöker främja jämställdhet och lika rättigheter och möjligheter oavsett kön. Kongressen valde detta år att sätta fokus på unga kvinnor som strävar efter att arbeta inom naturvetenskap, teknik, matematik och som ingenjörer. Dels genom att möjliggöra för dem att träffa varandra och kvinnor som gått före (riktigt tunga namn) under kongressen i syfte att ge vägledning, råd och stöd. Under kongressen lyftes olika projekt fram som dels handlade om att stötta kvinnor att ta plats i arbetslivet och dels uppfinningar och tekniska lösningar som på många nivåer och plan förverkligar kvinnors liv. Från Sverige hade två projekt valts ut. Soroptimist Nordic Leadership Academy (SNLA) och Rent vatten från kvinna till kvinna med Solvatten (Solvatten). Förre unionspresidenten Catherine Westling presenterade SNLA och Jytte Roos berättade om Solvatten på ett mycket bra vis och båda projekten väckte stort intresse. Jag vill särskilt be er att titta efter den film som gjordes i samband med SNL.

 

Skälet till att jag väljer att åka är lust. Jag vill lära mig mer om världen, vår organisation och umgås med kvinnor som valt att vara soroptimister. Efter varje kontakt med omvärlden blir jag alltid än mer ”ödmjukifierad” inför de olika möjligheter vi kvinnor har beroende på vart vi föds, och varje gång blir jag otroligt stolt över vad soroptimister i vår organisation gör för att bidra till verklig skillnad i kvinnor och flickors liv.

 

Med vänlig hälsning Sara Nilsson, unionens ena programledare

 

Läs mer: www.futeboldaforca.com

 

 

  3 Kommentarer

Sakråd 2 juni med barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér om årets CSW (Commission on the Status of Women).

Publicerat söndag 4 juni 2017 kl: 18:35 Sara Nilsson
jun 2017

Organisationer som deltog i CSW 61 inbjöds till sakråd med barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér om årets CSW  som ägde rum 13 – 24 mars. Mötet hölls på Regeringskansliet och syftet var att utvärdera arbetet inför- under och efter CSW med de organisationer som deltog.

 

Deltagande organisationer förutom Soroptimisterna var Futebol dá força, Sveriges Kvinnolobby, Unizon, Sametinget, Riksdagens arbetsmarknadsutskott, Riksdagens arbetsmarknadsutskott, Fredrika Bremer Förbundet, Roks, Sveriges Kommuner och Landsting, Hungerprojektet/Flickaplattformen och Utrikesdepartementet.

 

Mötet inleddes med en kort presentationsrunda och Regnér redogjorde kort för hennes upplevelse av CSW. Sammanfattningsvis valde Regnér att berätta om den generella utvecklingen med starkare motstånd och behovet av utökat samarbete med andra nationer, inom och utom EU. Motståndet som resulterat i mer svaga skrivningar i ”Agreed Conclusions” avseende kvinnor och flickors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter. Motståndet finns bland konservativa stater och religiösa samfund och deras påverkansarbete är välordnat och välfinansierat.

 

Mina slutsatser:

Om Sverigeunionen av soroptimistklubbar avser bidra till CSW 62 behöver vi

-bidra till utkastet för förhandlingstexten och det görs genom att läsa utkastet som kommer från CSW i oktober i år och i samarbete med Kvinnolobbyn lyfta fram formuleringar vi anser har betydelse för kvinnor och flickors bästa.

-Delta i de förmöten till CSW 62 som hålls av antingen Socialdepartementet eller Kvinnolobbyn eller av båda.

-Om någon från Svenska soroptimister åker, sätta oss in i Advocacy Resource Pack  kommer från våra lobbyister i FN (HQ).

-Om vi har delegat på plats kan det vara viktigt att denne deltar om svenska delegationen bjuder in till samtal på plats.

  5 Kommentarer

Jämställdhetsrådet Maj 2017

Publicerat tisdag 23 maj 2017 kl: 23:31 Sara Nilsson
maj 2017

Den 15 maj deltog jag som ersättare för Elisabet Kwarnmark i Jämställdhetsrådet som är Socialdepartementet och Åsa Regnér (Barn-, äldre, och jämställdhetsminister) ansvarsområde. Jämställdhetsrådet har sedan 1983 samlat särskilt inbjudna representanter för olika organisationer som arbetar med jämställdhetspolitiska frågor, politiska partier samt arbetsmarknadens parter. Då lyfts viktiga och aktuella frågor inom jämställdhetspolitiken.

 

Under mötet avhandlades Svergies arbete vid CSW 61 i New York i mars. Årets tema handlade om arbetsmarknad och sysselsättning En av de politikområden som den svenska delegationen drev under CSW var att prostitution och människohandel inte är en sysselsättning utan en exploatering. Om detta talade Regnér inför säkerhetsrådet, den moderna tidens slaveri under väpnade konflikter. Hur kvinnor, barn och ibland män är slavar för sexuella ändamål. Förhandlingarna som skall resultera i ”agreed conclusion” var svåra. Dokumentet som skall hjälpa stater, organisationer, NGO mfl att förverkliga handlingsplanen försvagades i skrivningar som kan resultera i inskränkningar  i kvinnor och flickor mänskliga rättigheter.

 

Vidare informerade Regnér att  Jämställdhetsskrivelsen (Mål, myndighet och medel) är tagen i riksdagen vilket ger ett gott stöd i det fortsatta arbetet för jämställdhet.. Vidare inrättas en Jämställdhetsmyndighet den första januari 2018 och den kommer att vara placerad i Angered. Just nu pågår rekrytering av Generaldirektör.

 

Jämställdhetsrådet kommer att ersättas av Sakråd. Regeringen har beslutat en ny samarbetsform med civila samhällets organisationer som heter Sakråd. Man vill i högre utsträckning göra dessa till aktiva agenter i departementets processer när frågor eller arbeten skall beredas. Idag är det i hög utsträckning en monolog. Tanken är att samla aktörer, experter och organisationer kring avgränsade frågor och arbeten för att ha arbetsmöten. Alla som idag är med i Jämställdhetsrådet kommer att få anmäla de teman där man anser att man själv har kunskap och kan bidra på ett produktivt sätt. Alla kommer därmed inte att bli bjudna till alla Sakråd.

 

http://www.regeringen.se/regeringens-politik/feministisk-regering/

 

/Sara Nilsson

  0 Kommentarer

Sista inlägget från CSW61

Publicerat söndag 19 mars 2017 kl: 09:49 Sara Nilsson
mar 2017

Veckan har varit fullmatad från morgon till kväll med ett undantag för tisdagen då det damp ned ett brev i den digitala brevlådan som sa: All Events Cancelled Tuesday Due to Snow Storm! FN högkvarter stängde under tisdagen för att man väntade snöstorm, den största nederbördsmängden i mars månad på 129 år. Så blev det inte riktigt men likväl låg all verksamhet nere hela tisdagen och programmet startade igen på onsdagen.

 

Behållningen för mig har varit att få vara med och lära mig mer om hur vår organisation arbetar på den internationella arenan. Min insikt är att det finns soroptimister i alla federationer som i princip arbetar året runt med att lobba och verka för att kvinnor och flickors liv skall förbättras inom eller genom FN, ECOSOC och UN Woman.

 

På plats på CSW61 fanns soroptimister som arbetat i många år med förberedelser inför och genomförande av CSW och med särskilt fokus på det dokument som CSW skall utmynna i. Dokumentet heter Agreed Conclusion och är en handlingsplan för staterna att förhålla sig till när de skall arbeta för jämställdhet. Med hjälp av deras arbete och uthållighet, har Soroptimist International år efter år bidragit i hög utsträckning till kontinuitet, ackumulerad kunskap och erfarenhet och därmed en förmåga att påverka de frågor som ofta är de svåraste att hantera i Agreed Conclusions.

 

Många systrar bidrar till att Soroptimist International ses som en professionell och trovärdig samarbetspartner. Från våra grannländer arbetar representanter från Norge och Danmark, många av oss har träffat både Sigrid Ag och Ulla Madsen. Jag har noterat att hur vår union arbetar med CSW skiljer sig från våra grannländer och om vi vill, finns det saker att lära som säkert är intressant för flera kvinnor i vår egen union. Min önskan och dröm är att vi är ett gäng soroptimister från Sverige som åker på CSW 62, då är temat Women in rural areas, och att där är en delegation från svenska regeringen där soroptimisterna ingår.

 

  3 Kommentarer

Moderskeppet

Publicerat fredag 17 mars 2017 kl: 13:39 Sara Nilsson
mar 2017

FN högkvarter ligger vackert vid East River och själva byggnaden är klädd i vit sten, kanske marmor. När jag tagit mig in i byggnaden, köat till biljetter och hissar, så går jag in General Assembly, moderskeppet. Det är en vacker sal och oändligt stor. I detta rum har beslut fattats rörande mänskliga rättigheter, beslut som skickat impulser ut i världen, landat hos organisationer som vår, Soroptimist International. Där har besluten blivit plattformen från vilken vi kunnat agera i syfte att förbättra livsvillkoren för kvinnor och flickor. Jag blir så berörd av stundens allvar att jag får tårar i ögonen, en dröm blir uppfylld. Jag sitter tillsammans med människor som vill samma sak som jag vill. Det är sällan vilsamt i den feministiska kampen, men idag, just nu är det det. Jag vilar, känner tacksamhet, nästan frid.

 

Invigningen av CSW61 handlar om att peka ut riktningen och rama in vad de två följande veckorna kommer att handla om. De delar inom FN som arbetar med jämställdhet representeras av sina digniteter som berättar hur de ser på situationen idag och avger ett löfte om vad de avser göra för att jämställdhet mellan kvinnor och män skall realiseras. Delat hem- och omsorgsarbete mellan kvinnor och män, bekämpa mäns våld mot kvinnor och att fortsätta arbeta för dem som är mest utsatta är viktiga delar i ramverket.

 

För mig kommer det fortsättningsvis att handla om att bevaka de programpunkter som är särskilt angelägna för vårt fortsatta arbete i Soroptimisterna och att träffa och prata med andra delegater och soroptimister hur de arbetar för förändring. Programmet startar redan vid åtta på morgonen och slutar väl efter klockan sex på eftermiddagen så det är långa dagar. 

  0 Kommentarer

Elefanten i rummet

Publicerat onsdag 15 mars 2017 kl: 00:58 Sara Nilsson
mar 2017

Temat för CSW61 är ”Women´s economic Empowerment in the changing World of work”, syftar på, fritt översatt, att en kvinna ges möjlighet att vara sin egen lyckas smed i arbetslivet. Det vill säga i en arbetskontext fri från diskriminering och våld och här ges våra urfolk runt om i världen särskilt fokus som på grund av kolonialiseringen idag har särskilda utmaningar att tackla i arbetslivet.

 

Kvinnor och män från hela världen har rest till New York för att delta i CSW61. Den gemensamma nämnaren är att vi delar visionen om jämställdhet som vägen framåt, att vi vill förändra världen från vad den är i dag till något bättre och att vi avser påverka våra egna stater att arbeta tillsammans med oss i detta. Idag kanske mer än någonsin utmanas vårt arbete för mänskliga rättigheter i enlighet med FNs 17 hållbarhetsmål. För att nämna några exempel från Sverige kan nämnas att det från politiskt håll diskuteras om svenskar före flyktingar skall få arbeta med de så kallade okvalificerade arbeten eller det faktum att vi inte tillämpar lika lön för lika arbete eller att arbetsplatserna inte är fria från diskriminering och sexuella trakasserier.

 

Veckan inleddes med att ta del av de problemformuleringar som finns och det arbete som görs av ett antal digniteter från FN och civila organisationer. Riktningen framåt enligt dem är bland annat att aldrig ta de unga för givet utan involvera dem i arbetet med jämställdhet, ta faran med stereotyper på allvar, ställa krav på våra chefer och folkvalda ledare att engagera sig i jämställdhetsarbetet och sist men absolut inte mints, förändra det sätt som världsekonomin fungerar.

 

Vi är alltså samlade i New York, USAs inofficiella huvudstad och pratar om kvinnors och flickors mänskliga rättigheter. Och vi har en elefant i rummet. USA tillsammans med Ryssland är den stat som i närtid gjort betydande inskränkningar i kvinnor och flickor mänskliga rättigheter, och jag funderar över hur mycket respekt jag skall visa de delegater som är från USA i det att jag vill problematisera deras politiska ledning. Det är då det är sunt att ha perspektiv på saker och ting. Det är nog bra mycket bättre att jag fokuserar på att påverka livet för de kvinnor och barn som är offer för människohandel för sexuella ändamål än sårade känslor.

  1 Kommentarer

CSW61. 80 soroptimister från hela världen och en är svensk!

Publicerat söndag 12 mars 2017 kl: 22:38 Sara Nilsson
mar 2017

Jag heter Sara Nilsson och jag har fått möjligheten att ta med er till den 61:a upplagan av FN:s internationella toppmöte för kvinnors rättigheter – Commission on the Status of Women, CSW61. Temat för årets Kvinnokommission är ekonomisk jämställdhet. Jag är en av unionens programledare och min klubb finns i Luleå.

 

CSW61 genomförs i New York (FN-högkvarter) och är en världsangelägenhet för de kvinnor och män som arbetar med mänskliga rättigheter för kvinnor och flickor. Commission on the Status of Women (CSW), FN:s Kvinnokommission, är en funktionell kommission under FN:s ekonomiska och sociala råd (ECOSOC) som enbart ägnar sig åt jämställdhetsfrågor. Kvinnokommissionen har huvudansvaret för policyutvecklingen ifråga om jämställdhet mellan kvinnor och män och att följa upp hur kvinnors rättigheter efterlevs i medlemsstaterna.

 

Under 2014-2016 ingick jag i en nationell grupp (Kvinnokonvention-nätverket)som gjorde en kvalificerad genomgång av den rapport som svenska regeringen lämnat till FNs Kvinnokommission. I den så kallade skuggrapporten belyste vi regeringens rapportering med utgångspunkt från aktuell forskning, studier och rapporter från olika organisationer och även myndigheter. Där framkom att det fanns viktiga utvecklingsområden för jämställdhetspolitiken i syfte att främja kvinnor och flickors mänskliga rättigheter i Sverige (http://sverigeskvinnolobby.se/blog/skuggrapport-vad-kravs-for-att-regeringen-ska-leva-upp-till-kvinnokonventionen).

 

CSW är det internationella toppmötet för kvinnors rättigheter. Varje år samlas FN:s medlemsländer i högkvarteret i New York för att sätta globala mål och formulera konkreta åtgärder för att främja jämställdheten världen över. Parallellt med kommissionsmötet pågår ett stort antal seminarier, utställningar, debatter och mottagningar. Som delegat för Soroptimist International förväntas jag prata om situationen för kvinnor och flickor i Sverige med andra delegater, skapa kontakter men framförallt lära mig så mycket jag förmår om hur det lokala arbetet varje soroptimistklubb i Sverige gör avtryck i FNs arbete med jämställdhet.  Varje minut av ideellt arbete gör avtryck, kanske bidrar det till en lite bättre tillvaro för en flicka eller kvinna och den tanken svindlar. Det är nog därför jag jobbar så mycket ideellt, för jag vill göra skillnad för dem som inte har det lika bra som jag har eller de som inte haft lika stor tur i livets lotteri.

 

Jag åker till CSW 61 som en delegat från Soroptimist International of Europé och att jag kan göra det beror på att min organisation har konsultativ status i FN som NGO, I år förväntas komma 6000 delegater från andra organisationer med samma status, men vad betyder det att ha NGO status?

 

FN är en organisation för stater och det sätt enskilda medborgare kan påverka FNs arbete är att påverka hur deras regeringar agerar i FN genom att engagera sig politiskt, opinionsbilda och rösta. Redan på 1940-talet fick det ekonomiska och sociala rådet, ECOSOC, i uppdrag att hitta lämpliga former för samråd med icke-statliga organisationer, så kallade NGO:s (Non-Governmental Organizations). I ECOSOC och dess kommissioner behandlas frågor om mänskliga rättigheter, kvinnors ställning i samhället, social och ekonomisk utveckling, hållbar utveckling och befolkningsfrågor. Där är i detta Soroptimist International arbetar tillsammans med andra NGO alla dagar i vecka för att verka för mänskliga rättigheter.

 

Det finns olika kategorier av status som en NGO kan uppnå, alla kategorier omfattar olika krav från FN och för att överhuvudtaget komma i fråga för rådgivande status måste organisationerna vara demokratiska, målen för verksamheten ska stämma överens med FN:s principer och helst ska organisationen vara internationell, det vill säga ha verksamhet i minst tre länder. Soroptimist International har medlemmar i 133 länder.

 

När jag tjänstgjorde i Bosnien-Hercegovina som militär personal i slutet på 1990-talet gjorde vi det under FN-mandat. Det innebär att medlemsstaterna gemensamt fattade beslut om militära styrkor från andra länder skulle få gå in i Bosnien för att upprätta en zone of seperation och vi hade bl.a. till uppgift att bidra till fred och främja att mänskliga rättigheter. Om beslutet inte fattats av medlemsländerna hade det varit en ockupation. Idag har jag efter 23 år slutat i Försvarsmakten och känner att NGOs världen över bidrar till att FN insatser sker med ett öra mot marken, utan NGO skulle inte FN veta med lika hög precision vad oroshärdar är på uppgång, kriser pågår och mänskliga rättigheter i krig inte upprätthålls. 

  3 Kommentarer

Två soroptimister på plats när statssekreterare Pernilla Baralt bjöd in till uppföljningsmöte. Ingegärd Kihlgren (Lidingö soroptimistklubb) samt Sara Nilsson (unionens ena programledare från Luleå Soroptimistklubb).

Publicerat måndag 12 december 2016 kl: 22:22 Sara Nilsson
dec 2016

I februari i år deltog regeringen i dialogmöte med CEDAW-kommittén i Genéve avseende rapporteringsperiod 2006-2016 och kort därefter presenterade kommittén sina rekommendationer till Sverige. Kommittén hade som underlag för dialogmötet den skuggrapport som svenska CEDAW-nätverket tagit fram och där Inge-Gärd Kihlgren och Sara Nilsson bidragit för Soroptimisterna räkning. Det var också dessa två som närvarade vid mötet i Socialdepartementets lokaler i Stockholm.

Statsrådet tackade för skuggrapporten som hen ser som ett viktigt verktyg i arbetet för kvinnors och flickors mänskliga rättigheter. Enligt hen ger CEDAW-nätverket detaljkunskap och tyngd åt arbetet med Kvinnokonventionen som på ett antal plan inte tar några steg framåt. Istället finns det krafter i Europa som i all mening bidrar till att kvinnor och flickor har allt svårare att hävda sina mänskliga rättigheter och detta kan ses i ljuset av de kvinnor och flickor som flyr, lever i flyktingläger eller finns i asylboende i Sverige.

Statsrådet framhåller två så kallade grundbeslut regeringen tagit som bidrar till arbetet med att stärka kvinnor och flickors mänskliga rättigheter. Det första är att regeringen beslutat (13/10) om en strategi för mänskliga rättigheter. Den skall göra arbetet systematiskt och sammanhållet och detta ses som strategiskt viktigt då Sverige vill föregå med gott exempel som medlem i FN Säkerhetsråd. Det andra beslutet är linjen regeringen avser hålla beskrivet i regeringens skrivelse 2016/17: 10 (Makt, mål och myndighet). Där framgår beslutet att inrätta en jämställdhetsmyndighet och däri finns dessutom beskrivningen av den nationella strategin för att arbeta mot mäns våld mot kvinnor.

Mötet inbjöds att skicka med problemformuleringar eller rekommendationer för regeringens fortsatta arbete med Kvinnokonventionen. Nästa formella dialog med CEDAW-kommittén (Genéve) är 2020 men innan dess skall regeringen rapportera hur regeringen arbetar med Kvinnokonventionen avseende asyl och migration, FN resolution 1325 samt kunskapsspridningen av Kvinnokonventionen (2018). 

Jag (Sara Nilsson) valde att föra fram behovet av regeringen att säkerställa konventionens skrivning och arbete och arbetsmarknad. Här valde statssekreteraren att i sitt svar fokusera på behovet att kvinnor med utländsk härkomst måste komma ut i arbetslivet, att de skall få information om deras rättigheter i Sverige med utgångspunkt för Kvinnokonventionen samt vikten av att det arbete vi gör i våra respektive organisationer skall ha en koppling till Agenda 2030 (FN målen). Vidare informerades mötet om att EU kommissionens tema för 2017 är mäns våld mot kvinnor. Under temaåret kommer det att finnas pengar att söka, närmare bestämt sjutton miljoner euro, för att arbeta med temat och detta är något Sverigeunionen kan söka. För klubbarna finns möjlighet till klubbprojekt både att arbeta med mäns våld mot kvinnor, informera om Kvinnokonventionen i största allmänhet men till nysvenskar i synnerhet eller samarbeta med SFI för att möjliggöra att kvinnor kan ta del av undervisningen.

Avslutningsvis tåls att upprepa det Statssekreterare Pernilla Baralt valde att inleda mötet med att säga. Arbetet med Kvinnokonventionen får inte avstanna, inom EU och i resten av världen går det bakåt för kvinnor och flickors mänskliga rättigheter. Vi måste fortsätta kämpa, att kämpa för status quo kan vara en seger i sig. Om vi står stilla riskerar vi backa. Så mina systrar, låt oss fortsätta kämpa. Vi är en röst för kvinnor i världen.

  0 Kommentarer

Bryr vi som soroptimister om orsaken till de problem vi vill bidra till att linda konsekvenserna av?

Publicerat fredag 22 april 2016 kl: 07:51 Sara Nilsson
apr 2016

Anledningen till att Soroptimist International finns är att en inte oansenlig mängd kvinnor ansåg att sakers tillstånd för kvinnor behövde förbättras. Idag arbetar klubbarna i Soroptmist International of Americas med projekt som adresserar problem som trafficking, löneskillnader, unga kvinnor och flickors framtidsutsikter, våld i hemmet och mycket mera och samma gäller för vår federation i Europa skulle jag vilja påstå. Vi försöker adressera och arbeta med problem som rör kvinnor och flickor i mycket högre utsträckning än vad det gör för män och pojkar. Under alla möten under min resa slås jag av med vilken glöd dessa kvinnor arbetar för att förändra tingens ordning till fördel för kvinnor och sättet det gör det på är inspirerande men det saknas någonting.

 

Jag har suttit tillsammans med soroptimister som förklarar en ökad prostitution/barnprostitution som ett problem som beror på kvinnors behov av att tjäna pengar för att köpa fina kläder och se snygga ut. Jag har också deltagit i samtal där soroptimister konstaterat att Hooters (amerikansk restaurangkedja) inte bör ses som ett bevis på bristande jämställdhet eftersom det bara är en restaurang som serverar mat. För den oinvigde kan jag bara informera att Hooters anställer bara unga attraktiva kvinnor som serveringspersonal och restaurangerna kännetecknas av sina lättklädda servitriser. Namnet "Hooters" är ett amerikanskt slanguttryck för kvinnobröst och betydelsen avspeglas inte bara i den kvinnliga serveringspersonalens lätta klädsel utan även i företagets tidskrift och kalender med unga lättklädda kvinnor restaurangföretaget ger ut. Vidare arbetar klubbarna med att möta behov som uppstår i och med våld i hemmen, och klubbarna skänker pengar till kvinnojourer och delar ut ansenliga summor till kvinnor som skapt sig själv ett liv trots svåra umbäranden i deras liv, men det är något som saknas.

 

Jag konstaterar att i alla dessa samtal och redovisningar saknas närvaron av gruppen män. Att män skapar efterfrågan av kvinnor som säljer sina kroppar verkar inte finnas med i analysen varför det finns prostitution, inte heller finns de med i termen ”domestik violence”, för som termen antyder verkar våldet finnas hemma men det säger inget om vem som är våldsam. Statistiken är mycket entydig på den punkten, män slår kvinnor och barn i mycket större utsträckning än vice versa. Att restaurangen Hooters bidrar till att sexualisera det offentliga rummet och säljer sina produkter med hjälp av sex är inte heller ”pratbart”.  Jag tänker att när vi skall lösa problem kommer åtgärderna avspegla vem eller vilka som definierat vad som är ett problem eller inte. Jag tar ett exempel från min tidigare arbetsplats Försvarsmakten för att förtydliga vad jag menar: för att lösa problemet med sexuella trakasserier bland soldater (manliga soldater utsatte kvinnliga soldater) satte man in duschdraperier i de gemensamma hygienutrymmena. Antagandet var att om kvinnor får duscha i skydd av ett duschdraperi skulle de sexuella trakasserierna upphöra. För mig är det ungefär som att en doktor ger patienten med ett brutet ben en värktablett istället för att åtgärda benbrottet.

 

Därför är jag stolt över att de svenska soroptimisterna representerade av ett par tre soroptimistsystrar deltog i arbetet med att skriva CEDAW-nätverkets skuggrapport på regeringens 8: och 9: rapport till CEDAW kommittén vad Sverige gör för att eliminera all diskriminering av kvinnor. I vårt arbeta kunde vi konstatera att förbud mot sexköp bidrog till en lägre efterfrågan och att staten förväntas fortsätta att arbeta för att adressera prostitution och trafficking. Vårt arbete med CEDAW-skuggrapporten har gjort frågor om mäns våld mot kvinnor och frågor om kvinnors mänskliga rättigheter än mer pratbart och en viktig del av pusslet finns med, och det är att det finns män och dessa bidrar till kvinnors mänskliga rättigheter inskränks. Som organisation arbetar vi för att förbättra villkoren för kvinnor och flickor, det är vårt existensberättigande. Är det viktigt vem som får definiera vad som är problem? Varför problemen finns (analysen) och formuleras varför det finns behov av att stärka kvinnors mänskliga rättigheter? Eller bryr vi oss bara om att lindra symptomen? 

  0 Kommentarer