Soroptimistklubbars blogg

Sakråd 2 juni med barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér om årets CSW (Commission on the Status of Women).

Publicerat söndag 4 juni 2017 kl: 18:35 Sara Nilsson
jun 2017

Organisationer som deltog i CSW 61 inbjöds till sakråd med barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér om årets CSW  som ägde rum 13 – 24 mars. Mötet hölls på Regeringskansliet och syftet var att utvärdera arbetet inför- under och efter CSW med de organisationer som deltog.

 

Deltagande organisationer förutom Soroptimisterna var Futebol dá força, Sveriges Kvinnolobby, Unizon, Sametinget, Riksdagens arbetsmarknadsutskott, Riksdagens arbetsmarknadsutskott, Fredrika Bremer Förbundet, Roks, Sveriges Kommuner och Landsting, Hungerprojektet/Flickaplattformen och Utrikesdepartementet.

 

Mötet inleddes med en kort presentationsrunda och Regnér redogjorde kort för hennes upplevelse av CSW. Sammanfattningsvis valde Regnér att berätta om den generella utvecklingen med starkare motstånd och behovet av utökat samarbete med andra nationer, inom och utom EU. Motståndet som resulterat i mer svaga skrivningar i ”Agreed Conclusions” avseende kvinnor och flickors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter. Motståndet finns bland konservativa stater och religiösa samfund och deras påverkansarbete är välordnat och välfinansierat.

 

Mina slutsatser:

Om Sverigeunionen av soroptimistklubbar avser bidra till CSW 62 behöver vi

-bidra till utkastet för förhandlingstexten och det görs genom att läsa utkastet som kommer från CSW i oktober i år och i samarbete med Kvinnolobbyn lyfta fram formuleringar vi anser har betydelse för kvinnor och flickors bästa.

-Delta i de förmöten till CSW 62 som hålls av antingen Socialdepartementet eller Kvinnolobbyn eller av båda.

-Om någon från Svenska soroptimister åker, sätta oss in i Advocacy Resource Pack  kommer från våra lobbyister i FN (HQ).

-Om vi har delegat på plats kan det vara viktigt att denne deltar om svenska delegationen bjuder in till samtal på plats.

  5 Kommentarer

Jämställdhetsrådet Maj 2017

Publicerat tisdag 23 maj 2017 kl: 23:31 Sara Nilsson
maj 2017

Den 15 maj deltog jag som ersättare för Elisabet Kwarnmark i Jämställdhetsrådet som är Socialdepartementet och Åsa Regnér (Barn-, äldre, och jämställdhetsminister) ansvarsområde. Jämställdhetsrådet har sedan 1983 samlat särskilt inbjudna representanter för olika organisationer som arbetar med jämställdhetspolitiska frågor, politiska partier samt arbetsmarknadens parter. Då lyfts viktiga och aktuella frågor inom jämställdhetspolitiken.

 

Under mötet avhandlades Svergies arbete vid CSW 61 i New York i mars. Årets tema handlade om arbetsmarknad och sysselsättning En av de politikområden som den svenska delegationen drev under CSW var att prostitution och människohandel inte är en sysselsättning utan en exploatering. Om detta talade Regnér inför säkerhetsrådet, den moderna tidens slaveri under väpnade konflikter. Hur kvinnor, barn och ibland män är slavar för sexuella ändamål. Förhandlingarna som skall resultera i ”agreed conclusion” var svåra. Dokumentet som skall hjälpa stater, organisationer, NGO mfl att förverkliga handlingsplanen försvagades i skrivningar som kan resultera i inskränkningar  i kvinnor och flickor mänskliga rättigheter.

 

Vidare informerade Regnér att  Jämställdhetsskrivelsen (Mål, myndighet och medel) är tagen i riksdagen vilket ger ett gott stöd i det fortsatta arbetet för jämställdhet.. Vidare inrättas en Jämställdhetsmyndighet den första januari 2018 och den kommer att vara placerad i Angered. Just nu pågår rekrytering av Generaldirektör.

 

Jämställdhetsrådet kommer att ersättas av Sakråd. Regeringen har beslutat en ny samarbetsform med civila samhällets organisationer som heter Sakråd. Man vill i högre utsträckning göra dessa till aktiva agenter i departementets processer när frågor eller arbeten skall beredas. Idag är det i hög utsträckning en monolog. Tanken är att samla aktörer, experter och organisationer kring avgränsade frågor och arbeten för att ha arbetsmöten. Alla som idag är med i Jämställdhetsrådet kommer att få anmäla de teman där man anser att man själv har kunskap och kan bidra på ett produktivt sätt. Alla kommer därmed inte att bli bjudna till alla Sakråd.

 

http://www.regeringen.se/regeringens-politik/feministisk-regering/

 

/Sara Nilsson

  0 Kommentarer

Sista inlägget från CSW61

Publicerat söndag 19 mars 2017 kl: 09:49 Sara Nilsson
mar 2017

Veckan har varit fullmatad från morgon till kväll med ett undantag för tisdagen då det damp ned ett brev i den digitala brevlådan som sa: All Events Cancelled Tuesday Due to Snow Storm! FN högkvarter stängde under tisdagen för att man väntade snöstorm, den största nederbördsmängden i mars månad på 129 år. Så blev det inte riktigt men likväl låg all verksamhet nere hela tisdagen och programmet startade igen på onsdagen.

 

Behållningen för mig har varit att få vara med och lära mig mer om hur vår organisation arbetar på den internationella arenan. Min insikt är att det finns soroptimister i alla federationer som i princip arbetar året runt med att lobba och verka för att kvinnor och flickors liv skall förbättras inom eller genom FN, ECOSOC och UN Woman.

 

På plats på CSW61 fanns soroptimister som arbetat i många år med förberedelser inför och genomförande av CSW och med särskilt fokus på det dokument som CSW skall utmynna i. Dokumentet heter Agreed Conclusion och är en handlingsplan för staterna att förhålla sig till när de skall arbeta för jämställdhet. Med hjälp av deras arbete och uthållighet, har Soroptimist International år efter år bidragit i hög utsträckning till kontinuitet, ackumulerad kunskap och erfarenhet och därmed en förmåga att påverka de frågor som ofta är de svåraste att hantera i Agreed Conclusions.

 

Många systrar bidrar till att Soroptimist International ses som en professionell och trovärdig samarbetspartner. Från våra grannländer arbetar representanter från Norge och Danmark, många av oss har träffat både Sigrid Ag och Ulla Madsen. Jag har noterat att hur vår union arbetar med CSW skiljer sig från våra grannländer och om vi vill, finns det saker att lära som säkert är intressant för flera kvinnor i vår egen union. Min önskan och dröm är att vi är ett gäng soroptimister från Sverige som åker på CSW 62, då är temat Women in rural areas, och att där är en delegation från svenska regeringen där soroptimisterna ingår.

 

  3 Kommentarer

Moderskeppet

Publicerat fredag 17 mars 2017 kl: 13:39 Sara Nilsson
mar 2017

FN högkvarter ligger vackert vid East River och själva byggnaden är klädd i vit sten, kanske marmor. När jag tagit mig in i byggnaden, köat till biljetter och hissar, så går jag in General Assembly, moderskeppet. Det är en vacker sal och oändligt stor. I detta rum har beslut fattats rörande mänskliga rättigheter, beslut som skickat impulser ut i världen, landat hos organisationer som vår, Soroptimist International. Där har besluten blivit plattformen från vilken vi kunnat agera i syfte att förbättra livsvillkoren för kvinnor och flickor. Jag blir så berörd av stundens allvar att jag får tårar i ögonen, en dröm blir uppfylld. Jag sitter tillsammans med människor som vill samma sak som jag vill. Det är sällan vilsamt i den feministiska kampen, men idag, just nu är det det. Jag vilar, känner tacksamhet, nästan frid.

 

Invigningen av CSW61 handlar om att peka ut riktningen och rama in vad de två följande veckorna kommer att handla om. De delar inom FN som arbetar med jämställdhet representeras av sina digniteter som berättar hur de ser på situationen idag och avger ett löfte om vad de avser göra för att jämställdhet mellan kvinnor och män skall realiseras. Delat hem- och omsorgsarbete mellan kvinnor och män, bekämpa mäns våld mot kvinnor och att fortsätta arbeta för dem som är mest utsatta är viktiga delar i ramverket.

 

För mig kommer det fortsättningsvis att handla om att bevaka de programpunkter som är särskilt angelägna för vårt fortsatta arbete i Soroptimisterna och att träffa och prata med andra delegater och soroptimister hur de arbetar för förändring. Programmet startar redan vid åtta på morgonen och slutar väl efter klockan sex på eftermiddagen så det är långa dagar. 

  0 Kommentarer

CSW61. 80 soroptimister från hela världen och en är svensk!

Publicerat söndag 12 mars 2017 kl: 22:38 Sara Nilsson
mar 2017

Jag heter Sara Nilsson och jag har fått möjligheten att ta med er till den 61:a upplagan av FN:s internationella toppmöte för kvinnors rättigheter – Commission on the Status of Women, CSW61. Temat för årets Kvinnokommission är ekonomisk jämställdhet. Jag är en av unionens programledare och min klubb finns i Luleå.

 

CSW61 genomförs i New York (FN-högkvarter) och är en världsangelägenhet för de kvinnor och män som arbetar med mänskliga rättigheter för kvinnor och flickor. Commission on the Status of Women (CSW), FN:s Kvinnokommission, är en funktionell kommission under FN:s ekonomiska och sociala råd (ECOSOC) som enbart ägnar sig åt jämställdhetsfrågor. Kvinnokommissionen har huvudansvaret för policyutvecklingen ifråga om jämställdhet mellan kvinnor och män och att följa upp hur kvinnors rättigheter efterlevs i medlemsstaterna.

 

Under 2014-2016 ingick jag i en nationell grupp (Kvinnokonvention-nätverket)som gjorde en kvalificerad genomgång av den rapport som svenska regeringen lämnat till FNs Kvinnokommission. I den så kallade skuggrapporten belyste vi regeringens rapportering med utgångspunkt från aktuell forskning, studier och rapporter från olika organisationer och även myndigheter. Där framkom att det fanns viktiga utvecklingsområden för jämställdhetspolitiken i syfte att främja kvinnor och flickors mänskliga rättigheter i Sverige (http://sverigeskvinnolobby.se/blog/skuggrapport-vad-kravs-for-att-regeringen-ska-leva-upp-till-kvinnokonventionen).

 

CSW är det internationella toppmötet för kvinnors rättigheter. Varje år samlas FN:s medlemsländer i högkvarteret i New York för att sätta globala mål och formulera konkreta åtgärder för att främja jämställdheten världen över. Parallellt med kommissionsmötet pågår ett stort antal seminarier, utställningar, debatter och mottagningar. Som delegat för Soroptimist International förväntas jag prata om situationen för kvinnor och flickor i Sverige med andra delegater, skapa kontakter men framförallt lära mig så mycket jag förmår om hur det lokala arbetet varje soroptimistklubb i Sverige gör avtryck i FNs arbete med jämställdhet.  Varje minut av ideellt arbete gör avtryck, kanske bidrar det till en lite bättre tillvaro för en flicka eller kvinna och den tanken svindlar. Det är nog därför jag jobbar så mycket ideellt, för jag vill göra skillnad för dem som inte har det lika bra som jag har eller de som inte haft lika stor tur i livets lotteri.

 

Jag åker till CSW 61 som en delegat från Soroptimist International of Europé och att jag kan göra det beror på att min organisation har konsultativ status i FN som NGO, I år förväntas komma 6000 delegater från andra organisationer med samma status, men vad betyder det att ha NGO status?

 

FN är en organisation för stater och det sätt enskilda medborgare kan påverka FNs arbete är att påverka hur deras regeringar agerar i FN genom att engagera sig politiskt, opinionsbilda och rösta. Redan på 1940-talet fick det ekonomiska och sociala rådet, ECOSOC, i uppdrag att hitta lämpliga former för samråd med icke-statliga organisationer, så kallade NGO:s (Non-Governmental Organizations). I ECOSOC och dess kommissioner behandlas frågor om mänskliga rättigheter, kvinnors ställning i samhället, social och ekonomisk utveckling, hållbar utveckling och befolkningsfrågor. Där är i detta Soroptimist International arbetar tillsammans med andra NGO alla dagar i vecka för att verka för mänskliga rättigheter.

 

Det finns olika kategorier av status som en NGO kan uppnå, alla kategorier omfattar olika krav från FN och för att överhuvudtaget komma i fråga för rådgivande status måste organisationerna vara demokratiska, målen för verksamheten ska stämma överens med FN:s principer och helst ska organisationen vara internationell, det vill säga ha verksamhet i minst tre länder. Soroptimist International har medlemmar i 133 länder.

 

När jag tjänstgjorde i Bosnien-Hercegovina som militär personal i slutet på 1990-talet gjorde vi det under FN-mandat. Det innebär att medlemsstaterna gemensamt fattade beslut om militära styrkor från andra länder skulle få gå in i Bosnien för att upprätta en zone of seperation och vi hade bl.a. till uppgift att bidra till fred och främja att mänskliga rättigheter. Om beslutet inte fattats av medlemsländerna hade det varit en ockupation. Idag har jag efter 23 år slutat i Försvarsmakten och känner att NGOs världen över bidrar till att FN insatser sker med ett öra mot marken, utan NGO skulle inte FN veta med lika hög precision vad oroshärdar är på uppgång, kriser pågår och mänskliga rättigheter i krig inte upprätthålls. 

  3 Kommentarer

Två soroptimister på plats när statssekreterare Pernilla Baralt bjöd in till uppföljningsmöte. Ingegärd Kihlgren (Lidingö soroptimistklubb) samt Sara Nilsson (unionens ena programledare från Luleå Soroptimistklubb).

Publicerat måndag 12 december 2016 kl: 22:22 Sara Nilsson
dec 2016

I februari i år deltog regeringen i dialogmöte med CEDAW-kommittén i Genéve avseende rapporteringsperiod 2006-2016 och kort därefter presenterade kommittén sina rekommendationer till Sverige. Kommittén hade som underlag för dialogmötet den skuggrapport som svenska CEDAW-nätverket tagit fram och där Inge-Gärd Kihlgren och Sara Nilsson bidragit för Soroptimisterna räkning. Det var också dessa två som närvarade vid mötet i Socialdepartementets lokaler i Stockholm.

Statsrådet tackade för skuggrapporten som hen ser som ett viktigt verktyg i arbetet för kvinnors och flickors mänskliga rättigheter. Enligt hen ger CEDAW-nätverket detaljkunskap och tyngd åt arbetet med Kvinnokonventionen som på ett antal plan inte tar några steg framåt. Istället finns det krafter i Europa som i all mening bidrar till att kvinnor och flickor har allt svårare att hävda sina mänskliga rättigheter och detta kan ses i ljuset av de kvinnor och flickor som flyr, lever i flyktingläger eller finns i asylboende i Sverige.

Statsrådet framhåller två så kallade grundbeslut regeringen tagit som bidrar till arbetet med att stärka kvinnor och flickors mänskliga rättigheter. Det första är att regeringen beslutat (13/10) om en strategi för mänskliga rättigheter. Den skall göra arbetet systematiskt och sammanhållet och detta ses som strategiskt viktigt då Sverige vill föregå med gott exempel som medlem i FN Säkerhetsråd. Det andra beslutet är linjen regeringen avser hålla beskrivet i regeringens skrivelse 2016/17: 10 (Makt, mål och myndighet). Där framgår beslutet att inrätta en jämställdhetsmyndighet och däri finns dessutom beskrivningen av den nationella strategin för att arbeta mot mäns våld mot kvinnor.

Mötet inbjöds att skicka med problemformuleringar eller rekommendationer för regeringens fortsatta arbete med Kvinnokonventionen. Nästa formella dialog med CEDAW-kommittén (Genéve) är 2020 men innan dess skall regeringen rapportera hur regeringen arbetar med Kvinnokonventionen avseende asyl och migration, FN resolution 1325 samt kunskapsspridningen av Kvinnokonventionen (2018). 

Jag (Sara Nilsson) valde att föra fram behovet av regeringen att säkerställa konventionens skrivning och arbete och arbetsmarknad. Här valde statssekreteraren att i sitt svar fokusera på behovet att kvinnor med utländsk härkomst måste komma ut i arbetslivet, att de skall få information om deras rättigheter i Sverige med utgångspunkt för Kvinnokonventionen samt vikten av att det arbete vi gör i våra respektive organisationer skall ha en koppling till Agenda 2030 (FN målen). Vidare informerades mötet om att EU kommissionens tema för 2017 är mäns våld mot kvinnor. Under temaåret kommer det att finnas pengar att söka, närmare bestämt sjutton miljoner euro, för att arbeta med temat och detta är något Sverigeunionen kan söka. För klubbarna finns möjlighet till klubbprojekt både att arbeta med mäns våld mot kvinnor, informera om Kvinnokonventionen i största allmänhet men till nysvenskar i synnerhet eller samarbeta med SFI för att möjliggöra att kvinnor kan ta del av undervisningen.

Avslutningsvis tåls att upprepa det Statssekreterare Pernilla Baralt valde att inleda mötet med att säga. Arbetet med Kvinnokonventionen får inte avstanna, inom EU och i resten av världen går det bakåt för kvinnor och flickors mänskliga rättigheter. Vi måste fortsätta kämpa, att kämpa för status quo kan vara en seger i sig. Om vi står stilla riskerar vi backa. Så mina systrar, låt oss fortsätta kämpa. Vi är en röst för kvinnor i världen.

  0 Kommentarer

Föredrag om Kvinnokonventionen och skuggrapporten

Publicerat lördag 22 oktober 2016 kl: 13:05 Karin Vilhelmsson
okt 2016

Onsdagen den 20 oktober träffades Luleå samt Luleå-Gammelstads soroptimistklubbar på Teknikens hus för att där få berättat av Sara Nilsson om CEDAW nätverket, Kvinnokonventionen, varför den behövs samt vad som lyftes fram i skuggrapporten.

Kvinnokonventionen består av 16 huvudartiklar. Sara valde att belysa några av dessa. Föredragen var mycket intressant och Sara visade på ett antal obehagliga sanningar. Det blev väldigt klart för församlingen att det finns en hel del kvar att jobba med i Sverige innan all diskriminering av kvinnor är avskaffat.

En filmsnutt "Tea Consent" på YouTub visar på ett klart och tydligt sätt hur vi borde förhålla oss till viljan att ha sex. Titta gärna på filmen, den är knappt 2 min lång men väldigt talande.

Vi är stolta och glada att tillhöra en organisation som får vara med att arbeta fram en sådan viktig rapport till FN. Skuggrapporten finns att ladda ned på Sveriges kvinnolobby. Lästips.

Vi tackar Sara för detta fantastiska engagemang och mycket intressanta kväll.

Sara Nilsson kvällens föredragshållare.

  0 Kommentarer

Jämställdhetsministern tar emot kvinnorörelsens krav

Publicerat fredag 29 januari 2016 kl: 13:00 Sara Gagge
jan 2016

I onsdags den 27/1 presenteras kvinnorörelsens granskning av hur Sverige lever upp till sina åtaganden i FN:s Kvinnokonvention. Skuggrapporten innehåller 61 krav på åtgärder för att nå jämställdhet inom en rad områden och överlämnas idag till Jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Genom Kvinnokonventionen har regeringen åtagit sig att arbeta för kvinnors rättigheter inom alla områden. Vart fjärde år redovisar regeringen vad de gjort för att genomföra konventionen i Sverige till FN:s Kvinnokommitté. Kvinnorörelsen har granskat regeringens senaste rapport och presenterar idag vår skuggrapport. Trots att Kvinnokonventionen trädde i kraft för mer än 30 år sedan återstår mycket att göra.

- Särskilt brådskande är det att öka kvinnors ekonomiska självständighet. Utrikes födda kvinnor och äldre kvinnor är två grupper som måste prioriteras. Det är också akut att förövare i sexualbrottsfall ställs till svars. Antalet åtal och domar förblir de samma år efter år, trots att anmälningarna av sexualbrott fortsätter att öka, säger Clara Berglund, Generalsekreterare, Sveriges Kvinnolobby

Kicka här för att läsa SkuggrapportenVad krävs för att Sverige ska leva upp till FN:s Kvinnokonvention?” 

  0 Kommentarer

CEDAW - skuggrapport

Publicerat fredag 28 augusti 2015 kl: 19:56 Sara Gagge
aug 2015

Nu är det hög tid att fundera över vad regeringen skriver i sin CEDAW-rapport.  (Convention on Elimination of all kind of Discrimination Against Women på svenska: Kvinnokonventionen).Är det verkligen så som det civila samhället uppfattar det eller tycker vi annorlunda?  Vi skuggar alltså regeringens rapport och tycker till.

Det är det som CEDAW-nätverket nu skall forska i och skriva om i sin skuggrapport till FN:s kvinnokommitté.  I nätverket hittar man bortemot 20 olika organisationer som alla kan bidra med sina erfarenheter och kunskaper i skrivningen av skuggrapporten. 

I juni sammanställde nätverket A List of Issues där de viktigaste synpunkterna avseende alla artiklarna i konventionen togs upp.  Det har kommit svar på dessa från Kvinnokommittén och det är viktigt att dessa följs upp.  Man kan läsa allt från Konventionen, Regeringens 8:e och 9:e rapport till List of Issues och Kommitténs svar på Kvinnolobbyns hemsida www.sverigeskvinnolobby.se.

Vi är 4 Soroptimister, Johanna Richardsson/Malmö. Sara Nilsson/Luleå, Margaretha Feldt/Sotenäs och Inge-Gärd Kihlgren/Sthlm-City, som anmält intresse att vara med och skriva rapporten.  Men – och detta är viktigt - är det någon av er som känner särskilt intresse för eller har mycket kunskap om så tveka inte att skriva och skicka till Johanna Dahlin, Sveriges Kvinnolobby, och ange då tydligt ert namn och att ni är Soroptimist. 

Senast 21 september skall materialet vara hos Lobbyn.

Inge-Gärd Kihlgren för Soroptimisterna i CEDAW-nätverket&nb

  0 Kommentarer