Soroptimistklubbars blogg

Två soroptimister på plats när statssekreterare Pernilla Baralt bjöd in till uppföljningsmöte. Ingegärd Kihlgren (Lidingö soroptimistklubb) samt Sara Nilsson (unionens ena programledare från Luleå Soroptimistklubb).

Publicerat måndag 12 december 2016 kl: 22:22 Sara Nilsson
dec 2016

I februari i år deltog regeringen i dialogmöte med CEDAW-kommittén i Genéve avseende rapporteringsperiod 2006-2016 och kort därefter presenterade kommittén sina rekommendationer till Sverige. Kommittén hade som underlag för dialogmötet den skuggrapport som svenska CEDAW-nätverket tagit fram och där Inge-Gärd Kihlgren och Sara Nilsson bidragit för Soroptimisterna räkning. Det var också dessa två som närvarade vid mötet i Socialdepartementets lokaler i Stockholm.

Statsrådet tackade för skuggrapporten som hen ser som ett viktigt verktyg i arbetet för kvinnors och flickors mänskliga rättigheter. Enligt hen ger CEDAW-nätverket detaljkunskap och tyngd åt arbetet med Kvinnokonventionen som på ett antal plan inte tar några steg framåt. Istället finns det krafter i Europa som i all mening bidrar till att kvinnor och flickor har allt svårare att hävda sina mänskliga rättigheter och detta kan ses i ljuset av de kvinnor och flickor som flyr, lever i flyktingläger eller finns i asylboende i Sverige.

Statsrådet framhåller två så kallade grundbeslut regeringen tagit som bidrar till arbetet med att stärka kvinnor och flickors mänskliga rättigheter. Det första är att regeringen beslutat (13/10) om en strategi för mänskliga rättigheter. Den skall göra arbetet systematiskt och sammanhållet och detta ses som strategiskt viktigt då Sverige vill föregå med gott exempel som medlem i FN Säkerhetsråd. Det andra beslutet är linjen regeringen avser hålla beskrivet i regeringens skrivelse 2016/17: 10 (Makt, mål och myndighet). Där framgår beslutet att inrätta en jämställdhetsmyndighet och däri finns dessutom beskrivningen av den nationella strategin för att arbeta mot mäns våld mot kvinnor.

Mötet inbjöds att skicka med problemformuleringar eller rekommendationer för regeringens fortsatta arbete med Kvinnokonventionen. Nästa formella dialog med CEDAW-kommittén (Genéve) är 2020 men innan dess skall regeringen rapportera hur regeringen arbetar med Kvinnokonventionen avseende asyl och migration, FN resolution 1325 samt kunskapsspridningen av Kvinnokonventionen (2018). 

Jag (Sara Nilsson) valde att föra fram behovet av regeringen att säkerställa konventionens skrivning och arbete och arbetsmarknad. Här valde statssekreteraren att i sitt svar fokusera på behovet att kvinnor med utländsk härkomst måste komma ut i arbetslivet, att de skall få information om deras rättigheter i Sverige med utgångspunkt för Kvinnokonventionen samt vikten av att det arbete vi gör i våra respektive organisationer skall ha en koppling till Agenda 2030 (FN målen). Vidare informerades mötet om att EU kommissionens tema för 2017 är mäns våld mot kvinnor. Under temaåret kommer det att finnas pengar att söka, närmare bestämt sjutton miljoner euro, för att arbeta med temat och detta är något Sverigeunionen kan söka. För klubbarna finns möjlighet till klubbprojekt både att arbeta med mäns våld mot kvinnor, informera om Kvinnokonventionen i största allmänhet men till nysvenskar i synnerhet eller samarbeta med SFI för att möjliggöra att kvinnor kan ta del av undervisningen.

Avslutningsvis tåls att upprepa det Statssekreterare Pernilla Baralt valde att inleda mötet med att säga. Arbetet med Kvinnokonventionen får inte avstanna, inom EU och i resten av världen går det bakåt för kvinnor och flickors mänskliga rättigheter. Vi måste fortsätta kämpa, att kämpa för status quo kan vara en seger i sig. Om vi står stilla riskerar vi backa. Så mina systrar, låt oss fortsätta kämpa. Vi är en röst för kvinnor i världen.

  0 Kommentarer

Lägg till kommentar